სამგზავრო გადაყვანები

შინაური ცხოველებისა და ფრინველების გადაყვანის წესი

მატარებლით  პატარა ზომის შინაური ცხოველებისა და ფრინველების გადაყვანის წესი

  1. მატარებლის ნებისმიერი კლასის ვაგონით მგზავრობისას მგზავრს უფლება აქვს უფასოდ გადაიყვანოს პატარა ზომის შინაური ცხოველები/ფრინველები, თუ ისინი მოთავსებულნი არიან სპეციალურ კონტეინერებში* და კონტეინერი არ იკავებს ცალკე სამგზავრო ადგილს. თუ მგზავრს სურს, რომ სპეციალური კონტეინერი, რომელშიც მოთავსებულნი არიან შინაური ცხოველები/ფრინველები, განათავსონ ცალკე სამგზავრო ადგილზე, მაშინ მან სამგზავრო დოკუმენტის შეძენისას, დამატებით უნდა შეიძინოს სამგზავრო დოკუმენტი სპეციალური კონტეინერის განსათავსებლად;
  2. მგზავრი, რომელსაც მატარებლით გადაჰყავს პატარა ზომის შინაური ცხოველები/ფრინველები, ვალდებულია თან იქონიოს ვეტერინარული მოწმობა**, რომელიც მატარებელში ჩასხდომისას უნდა წარუდგინოს მატარებლის გამყოლს (მომსახურების ოპერატორს);
  3. მგზავრი ვალდებულია შინაური ცხოველი/ფრინველი განათავსოს იმდაგვარად, რომ კონტეინერმა დაბრკოლება არ შეუქმნას სხვა მგზავრების თავისუფლად გადაადგილებას;
  4. მგზავრი თავად არის პასუხისმგებელი იმ შინაურ ცხოველებზე/ფრინველებზე, რომელიც მას გადაჰყავს მატარებლით და ვალდებულია თვალყური ადევნოს კონტეინერს და მასში მოთავსებულ ცხოველებს/ფრინველებს, რათა მათ არ შეაწუხონ და საფრთხე არ შეუქმნან სხვა მგზავრებს, არ დააზიანონ ან დააბინძურონ მატარებელი და სხვა მგზავრების ქონება. თუ პატარა ზომის შინაური ცხოველები/ფრინველები ზიანს მიაყენებს სხვა მგზავრებსა და მატარებლის პერსონალს, დააზიანებს ან/და დააბინძურებენ მატარებელსა და სხვა მგზავრების ქონებას, მაშინ ამ ზიანის ანაზღაურება სრულად დაეკისრება მგზავრს, რომელსაც გადაჰყავს აღნინშული შინაური ცხოველები/ფრინველები.

ტერმინთა განმარტება:

*სპეციალური კონტეინერი – პატარა ზომის შინაური ცხოველისა და ფრინველის განსათავსებლათ განკუთვნილი სპეციალური სათავსო მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ცხოველის/ფრინველის იზოლირებას გარეშე პირთაგან, ასევე მატარებლის და სხვა მგზავრების ქონების დაცვას დაზიანებისგან და დაბინძურებისგან და რომლის პარამეტრები არ უნდა აღემატებოდეს 55x35x20-ს. ამასთან კონტეინერი უნდა იყოს:

  • სუფთა, გაუჟონვადი და ცხოველისთვის/ფრინველისთვის შეუძლებელი უნდა იყოს კონტეინერიდან გაქცევა;
  • ჰაერგამტარი სამი მხრიდან;
  • უნდა გააჩნდეს საკმარისი სივრცე, იმისთის, რომ ცხოველს/ფრინველს შეეძლოს ბუნებრივად მოძრაობა;
  • კონტეინერის ძირი დაფარული უნდა იყოს სითხის შემწოვი ქსოვილით.

 

**ვეტერინარული მოწმობა  – საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის #325 დადგენილებით დამტკიცებული  „საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოველთა და ცხოველური პროდუქტების გადაზიდვისას გამოსაყენებელი ვეტერინარული მოწმობების ფორმების და მათი გაცემის წესი“-ს შესაბამისად, რომელიც ადასტურებს, რომ შინაურ ცხოველს/ფრინველს ჩატარებული აქვს ყველა აუცილებელი აცრა და არ არის რაიმე გადამდები დაავადების მატარებელი.

 

შენიშნვნა: დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ ქოლ-ცენტრს ტელ N : 1331 .