სამგზავრო გადაყვანები

სამგზავრო გადაყვანები

ჩვენ შესახებ

მგზავრთა დროული, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება „საქართველოს რკინიგზის“ მთავარი პრიორიტეტია. კომპანია მუდმივად აუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს და ინარჩუნებს ხელმისაწვდომ სამგზავრო ტარიფებს, რაც ქვეყნის რეგიონების განვითარებისთვის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს.

სწორედ ამ მიზნით, სს „საქართველოს რკინიგზამ“, შვეიცარიული კომპანია Stadler-ისგან 2016-2017 წლებში ახალი სამგზავრო მატარებლები შეიძინა, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტს.

სამგზავრო დოკუმენტის (ბილეთისშეძენა:

  • სამგზავრო დოკუმენტის შეძენა შესაძლებელია მატარებლის გასვლამდე 20 დღით ადრე, სს „საქართველოს რკინიგზის“ საბილეთო სალაროებში, სწრაფი გადახდის აპარატების, ინტერნეტის და მობილური აპლიკაციის მეშვეობით;
  • სამგზავრო დოკუმენტის გაფორმებისას, აუცილებელია მგზავრის პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო 14 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის – დაბადების მოწმობა ან პასპორტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • მგზავრთაუსაფრთხოების მიზნით, კომპიუტერული სისტემით ბილეთების გაყიდვა სალაროებში წყდება მატარებლის გასვლამდე 10 წუთით ადრე;
  • მგზავრიმატარებელში დაიშვება სამგზავრო დოკუმენტის და პიროვნების დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში.

მგზავრთან ერთად, უფასოდ შეიძლება მგზავრობდეს 5  წლამდე ასაკის ერთი ბავშვი, თუ იგი არ იკავებს ცალკე ადგილს, ხოლო ცალკე ადგილის დაკავების სურვილის შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი საბავშვო სამგზავრო დოკუმენტის შეძენა.

მგზავრთან ერთად 5 წლამდე ასაკის ერთზე მეტი ბავშვის მგზავრობისას, აგრეთვე 5-დან 10 წლამდე ასაკის თითოეული ბავშვისათვის, აუცილებელია საბავშვო სამგზავრო დოკუმენტის შეძენა;

10 წლის და მეტი ასაკის ბავშვები მგზავრობენ მოზრდილთათვის დადგენილი წესის შესაბამისად;

  • დაკარგული ან გაფუჭებული (გახეული, დამწვარი, დასველებული და ა.შ.) სამგზავრო დოკუმენტი განახლებას ან ღირებულების ანაზღაურებას არ ექვემდებარება;
  • გამოუყენებელისამგზავრო დოკუმენტის დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ იმ პიროვნების მიერ, ვის სახელზეც გაფორმებულია სამგზავრო დოკუმენტი, შესაბამისი პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში;
  • მგზავრსუფლება აქვს დააბრუნოს გამოუყენებელი სამგზავრო დოკუმენტი (ბილეთი) და მიიღოს:

ა) ბილეთის მთლიანი საფასური – მატარებლის  გასვლამდე არა უგვიანეს 15 საათისა;

ბ) ბილეთის საფასურის 85% – მატარებლის გასვლამდე 15-დან 4 საათამდე დროში;

გ) ბილეთის საფასურის 70% – მატარებლის გასვლამდე 4 საათზე ნაკლებ დროში.

 

ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის ბილეთების ონლაინ შეძენა

ეტლით მოსარგებლე პირებს, ბილეთების შეძენა ონლაინ შეუძლიათ tkt.ge-ს ქვემოთ მითითებული ბმულის მეშვეობით: tkt.ge