მისია, ხედვა, მიზანი

მისია

სატრანზიტო დერეფნების განვითარებით, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციით და ხელმისაწვდომი სამგზავრო ტარიფების შენარჩუნებით, სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.

 ხედვა

გრძელვადიანი მდგრადი განვითარება, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ეფექტური გამოყენებით, საერთაშორისო სარკინიგზო სისტემებში ინტეგრაციითა და მოქნილი, გამჭვირვალე სატარიფო პოლიტიკის გატარებით.

თანამედროვე სტანდარტის დანერგვა, მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების მიზნით − როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

მიზანი

სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის სრული მოდერნიზაცია;

რეგიონში სატვირთო გადაზიდვებში მოწინავე პოზიციის გამყარება;

მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;