ვაგონებში ტვირთის დატვირთვის, განლაგების და დამაგრების ნახაზის მომზადების ან შეთანხმების ფასწარმოქმნის ცხრილის ცვლილება