სატვირთო გადაზიდვები

საქმიანობა

საქმიანობა

სს „საქართველოს რკინიგზის“ სატვირთო გადაზიდვების ფილიალის ძირითად პროდუქტს წარმოადგენს სატვირთო გადაზიდვების განხორციელება.

სატვირთო გადაზიდვების ძირითადი ფუნქციები და მიმართულებები:

 • სატვირთო გადაზიდვების მართვა;
 • მოძრავ საშუალებათა მართვა;
 • სატვირთო გადაზიდვების კლიენტებთან ურთიერთობა;
 • სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება და განვითარება;
 • აღრიცხვა და აღრიცხვიანობის სისტემის მართვა.

პროდუქცია და სერვისები:

 • სავაგონო და საკონტეინერო გადაზიდვები;
 • რეფრეჟერატორებით გადაზიდვა;
 • სასადგურე მომსახურება და ტვირთის/ვაგონის საკუთარ ჩიხებში მიწოდება და გამოტანა;
 • 24 საათზე მეტი დროით სადგურის მომსახურება;
 • ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვა;
 • სამანევრო ლოკომოტივით მომსახურება;
 • ტვირთის შენახვა;
 • ვაგონებისა და ლოკომოტივების რემონტი;
 • ვაგონებისა და ლოკომოტივების იჯარა;
 • „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით მომსახურება.