ქონების მართვა

საქმიანობა ქმ

შპს „ჯიარ ქონების მართვის“ ძირითადი საქმიანობა:

  • ქონების რეკონსტრუქცია/განვითარება
  • კომერციული შესაძლებლობების განვითარება
  • უძრავი/მოძრავი ქონების განკარგვა
  • მონიტორინგი

ამ ეტაპზე, უძრავი ქონებიდან კომპანიის ბალანსზე ირიცხება: ვაგზლები/სადგურები, სხვადასხვა შენობები, ბაქნები, ჩიხები/ლიანდაგები, სხვადასხვა ნაგებობები და მიწა. მოძრავი ქონებიდან კი 2231 ცალი სხვადასხვა ტიპის რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობა: ელმავლები, თმობმავალი, ელექტრომატარებელი, სატვირთო და სამგზავრო ვაგონები, მოძველებული ავტომობილები, მანქანა-დანადგარები და კავშირგაბმულობის საშუალებები. ქონების გაიჯარება-რეალიზაციისას, გამჭვირვალე და სამართლიანი პროცესებისთვის კი იყენებს ინტერნეტაუქციონს: www.eauction.ge