ტვირთის ჰარმონიზებული ნომენკლატურა, მეორე ტომი (2023 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით)