ტვირთის ჰარმონიზებული ნომენკლატურა, მეორე ტომი (2024 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით)