საინფორმაციო სახელმძღვანელო „საერთაშორისო სარკინიგზო სატვირთო მიმოსვლის შესახებ“ შეთნხმება (СМГС- ის დანართი 5.) 2024 წლის 29 იანვრის მდგომარეობით.

მიმაგრებული დოკუმენტები