საინფორმაციო სახელმძღვანელო „საერთაშორისო სარკინიგზო სატვირთო მიმოსვლის შესახებ“ შეთნხმება“ СМГС დანართი 5. 2024 წლის 10 მაისის მდგომარეობით.

მიმაგრებული დოკუმენტები