საფრთხეშემცველი ტვირთების გადაზიდვის წესები, СМГС დანართი 2 ტომი I-II-III;