დიდტონაჟიან კონტეინერებში ტვირთის განლაგება და დამაგრება, სამახსოვრო O+P401 (ОСЖД), 2021 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით.