კომპანია ალსტომის მიერ დამატებით მოწოდებული დოკუმენტაცია. (ტექნიკურ პირობებში და ტექნიკურ მოთხოვნებში დამატებები და ცვლილებები). (24.01.2017)

სს საქართველოს რკინიგზა

მიმაგრებული დოკუმენტები