სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს საჯარო აუქციონს 2018 წლის 9 ნოემბრიდან, 2018 წლის 29 ნოემბრამდე

სს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს საჯარო აუქციონს 2018 წლის 9 ნოემბრიდან, 2018 წლის 29 ნოემბრამდე

სს „საქართველოს რკინიგზის“ ინვენტარული პარკის არამუშა ფარეხის, შეკეთებით ვაგადასული 50 ერთეული ცემენტმზიდი ვაგონისდროებით სარგებლობაში, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

1. ძირითადი საინფორმაციო მონაცემები:

· · საიჯარო ქონების ადგილმდებარეობა – საქართველო;

· იჯარით გადასაცემი ვაგონების რაოდენობა – 50 ერთეული

· საწყისი დღიური საიჯარო ქირა – 1651 ლარი (დღგს-ჩათვლით)

· ”ბიჯი”- 83 ლარი;

· ”ბე” – 49509 ლარი;

· ბილეთის ფასი – 200 ლარი;

· იჯარის ვადა – 1 წელი (365 კალენდარულიდღე, რომელიც აითვლება თითოეულ ვაგონზე მიღება-გადაცემისაქტის შედგენისდღიდან);

· ქონების საბაზრო ღირებულება – 675 000 აშშ დოლარი (დღგ-ს ჩათვლით).

· ერთეული ვაგონის საბაზრო ღირებულება -13 500 აშშ დოლარი (დღგ-ს ჩათვლით).

სს „საქართველოსრკინიგზის“ საკუთრებაშიარსებული, არამუშაფარეხის50ერთეულისარემონტოცემენტმზიდივაგონისტექნიკურიმახასიათებელი (აშენებისწელი, მსახურებისვადა, გეგმიურიშეკეთებისვადა, ტიპი, მოდელი, ტვირთამწეობა, ძარისმოცულობა, კომპლექტაციააღწერისმონაცემებით) დანართისსახითთანერთვის წინამდებარე სააუქციონო პირობებს.

საჯარო აუქციონი ჩატარდება სს „საქართველოს რკინიგზის“ ადმინისტრაციულ შენობაში, 2018 წლის 29 ნოემბერს 14 საათზე. აუქციონში მონაწილეობისათვის ბილეთის ფასი შეადგენს 200 ლარს. განაცხადების მიღების ადგილი – ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი N15, სს ”საქართველოს რკინიგზის” გამოთვლითი ცენტრის შენობა მე-7 სართული. (+995) 591 19 91 90.

განაცხადების მიღების ვადა 2018 წლის 9 ნოემბრიდან 2018 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით 12 საათამდე. განაცხადების მიღება მიმდინარეობს აუქციონის ჩატარების დღის ჩათვლით. აუქციონის ჩატარების დღემდე 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, ხოლო აუქციონის ჩატარების დღეს 10:00 საათიდან 12:00 საათამდე.

საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ – საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს ან ამ პირთა გაერთიანებას;

საჯარო აუქციონის დასრულების დღიდან, 10 კალენდარული დღის ვადაში, ქონების მესკუთრესა და საჯარო აუქციონში გამარჯვებულს შორის ფორმდება ხელშეკრულება ქონების დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე, იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლის შინაარსიც გამოქვეყნებულია ლოტის საინფორმაციო ველში. (იხილეთ მიმაგრებული ფაილი “იჯარის ხელშეკრულება”, სააუქციონო პირობები).

იჯარით გადასაცემი ქონებისა და აუქციონის პირობებისშესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია -სს „საქართველოს რკინიგზაში“. ქ. თბილისი, თამარ მეფისგამზ.N15. საკონტაქტო ტელეფონი:

სააუქციონო კომისიის თავმჯდომარე -(+995) 591 19 03 03 Alexsi.koreli@railway.ge

ფინანსურ საკითხებზე: – (+ 995) 577 62 11 75. Tamuna. Tabatadze@railway.ge

იურიდიულ საკითხებზე – (+995) 591 19 91 90.Nino.abelishvili@railway.ge,

(+995) 577 64 70 80 viktor. Akhalbedashvili@railway.ge

ვაგონების ტექნიკურ მდგომარეობაზე – (+995) 591 19 93 88. Zaza.paturashvili@railway.ge

ვაგონების გადაზიდვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე-(+995)5919889.

omar.gulbani@railway.ge

სააუქციონო პირობების დანართი:

ლოტი 1:

იჯარის ხელშეკრულება: