სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 15 თებერვალს აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი)

თბილისის და მარნეულის სანერგე მეურნეობებში არსებული  სხვადასხვა სახის ნერგებისრეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiT3JnYW5pemF0aW9uSWRBZHZjIiwidmFsdWUiOiIxMDQ2NyJ9LHsia2V5IjoiQ2F0ZWdvcnlJRCIsInZhbHVlIjoiMCJ9LHsia2V5IjoiU2VhcmNoQWxsIiwidmFsdWUiOiJmYWxzZSJ9XQ==/1