შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 30.11.2021 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

 

მის საკუთრებაში არსებული  დაბა მახინჯაურში, რკინიგზის სამგზავრო ვაგზლის  მიმდებარე ტერიტორიაზე  05.34.23.285 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეზე მდებარე,  28 კვ.მ ფართის შენობა-ნაგებობის (N03/1),  დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (ლოტი 1).

მის საკუთრებაში არსებული ქ. ქუთაისში, სამგზავრო ვაგზლის ”ქუთაისი II”-ის  მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე  03.04.26.491 – 43 კვ.მ და  03.04.26.413- 73 კვ.მ საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების და 03.04.26.354  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე ბაქნის (შენობა N2 – 2822,70 კ.მ.-დან 114 კვ.მ.), დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (ლოტი 2)

მის  საკუთრებაში არსებული სენაკის რაიონი,  სოფელ ნოსირში  მდებარე,   44.02.21.160  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 67 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, დროებით სარგებლობაში 5   (ხუთი)  წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (ლოტი1).

მის საკუთრებაში არსებულ  ქ. ზესტაფონში,რკინიგზის სამგზავრო ვაგზლის  შენობის პირველ სართულზე მდებარე 32,05 კვ.მ  (ს/კ 32.10.36.473) ფართის ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით დროებით სარგებლობაში 1 ( ერთი) წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ ( ლოტი 1)

მის საკუთრებაში არსებული  ქ. გურჯაანში, რკინიგზის  სამგზავრო ვაგზლის  შენობის პირველ სართულზე მდებარე 7,40 კვ.მ  (ს/კ 51.01.60.509) ფართის, დროებით სარგებლობაში 1 ( ერთი) წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (ლოტი 1).

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგბმულზე  >>> www.eauction.gehttps://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiT3JnYW5pemF0aW9uSWRBZHZjIiwidmFsdWUiOiI5NDU3In0seyJrZXkiOiJDYXRlZ29yeUlEIiwidmFsdWUiOiIwIn0seyJrZXkiOiJTZWFyY2hBbGwiLCJ2YWx1ZSI6ZmFsc2V9XQ==/1