შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 24.01.2023 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული ქ. ქუთაისში, სამგზავროვაგზლი შენობის ”ქუთაისი II”-ის  მომიჯნავედ განთავსებულ შენობაში მდებარე  14,81 კვ.მ ფართის,  ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით,  დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ, აუქციონის გამოცხადების თაობაზე.

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge