შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 24.01.2023 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს),

  1. კერძოდ:
1. მის საკუთრებაში არსებულ ქ. ქუთაისში, სამგზავროვაგზლიშენობის ”ქუთაისი II”-ის  მომიჯნავედ განთავსებულ შენობაში მდებარე  ფართების,როებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ, N3 ლოტად
2. მის საკუთრებაში არსებული ქ. ქუთაისში, სამგზავროვაგზლიშენობის ”ქუთაისი II”-ის  მომიჯნავედ განთავსებულ შენობაში მდებარე  ფართების, დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ, N2 ლოტად
3. ქ. ბორჯომში, სამგზავრო ვაგზლის შენობის „ბორჯომ-ბაღი“-ს (ს/კ 64.23.03.428)   პირველ სართულზე მდებარე  403,81 კვ.მ ფართის და  86,80  კვ.მ ღია ფართის ( აივანი), დროებით სარგებლობაში  10  (ათი) წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

უქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiT3JnYW5pemF0aW9uSWRBZHZjIiwidmFsdWUiOiI5NDU3In0seyJrZXkiOiJDYXRlZ29yeUlEIiwidmFsdWUiOiIwIn0seyJrZXkiOiJTZWFyY2hBbGwiLCJ2YWx1ZSI6ZmFsc2V9XQ==/1