შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 23.01.2023 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს)

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებულ ქ. გურჯაანში, მდებარე 51.01.60.683 – 370 კვ.მ და 51.01.60.684- 290 კვ.მ  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების, 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiT3JnYW5pemF0aW9uSWRBZHZjIiwidmFsdWUiOiI5NDU3In0seyJrZXkiOiJDYXRlZ29yeUlEIiwidmFsdWUiOiIwIn0seyJrZXkiOiJTZWFyY2hBbGwiLCJ2YWx1ZSI6ZmFsc2V9XQ==/1