შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 22.06.2023 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებულ ქონების, ლოტი N1 ქ. ქუთაისში, 03.04.26.354 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის ნაწილის 4600 კვ.მ. მიწის ფართის, მასზე განთავსებული შენობა N1-ის (სამგზავრო ვაგზალი ქუთაისი II-ის  შენობა 384,54 კვ.მ ) და მიმდებარე ბაქნის ნაწილის (950 კვ.მ შენობა N2-ისნაწილი), დროებით სარგებლობაში 15 (თხუთმეტი) წლის ვადით და ლოტი N2 ქ. ქუთაისში, სამგზავრო ვაზალი  ქუთაისი II-ის   მომიჯნავედ  განთავსებულ შენობაში მდებარე 38,01 კვ.მ ფართის,  დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge