შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 08.06.2022 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებულ ქ. ქუთაისში, სამგზავროვაგზლი”ქუთაისი II”-ის  მიმდებარე ტერიტორიაზემდებარე  03.04.26.491 (43 კვ.მ) და 03.04.26.413 (73 კვ.მ) საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების, ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge