შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.O7.2022 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ- აუქციონს),

კერძოდ:
მის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, ნ. გაფრინდაშვილის ქუჩაზე მდებარე 01.12.08.039.122
საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 940 კვ.მ მიწის ნაკვეთის, დროებით სარგებლობაში 5 (ხუთი)
წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.
აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge
აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge