შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.10.2021 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს)

 კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. თბილისში, სადგურ ლილოში მდებარე 1642 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული 230 გრძ.მ ლიანდაგის რეალიზაცია. (1 ლოტი);

მის საკუთრებაში არსებული, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა საქარაში მდებარე მიწის ნაკვეთების (ჯამში 6176 კვმ ფართის) და 849,93 გრძ/მ სიგრძის ლიანდაგის რეალიზაცია. (1 ლოტი);

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiT3JnYW5pemF0aW9uSWRBZHZjIiwidmFsdWUiOiI5NDU3In0seyJrZXkiOiJDYXRlZ29yeUlEIiwidmFsdWUiOiIwIn0seyJrZXkiOiJTZWFyY2hBbGwiLCJ2YWx1ZSI6ZmFsc2V9XQ==/1