შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 01.12.2021 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული ქ. ქუთაისში, სამგზავროვაგზლის ”ქუთაისი I”-ის   შენობის მე-2 სართულზემდებარე 221,48 კვ.მ ფართის, დროებით სარგებლობაში 5 (ხუთი) წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (ლოტი 1).

მის საკუთრებაში არსებული ქ. ქუთაისში, სამგზავროვაგზლის ”ქუთაისი I”-ის   შენობის პირველ სართულზემდებარე 388.51 კვ.მ ფართის, დროებით სარგებლობაში 5 (ხუთი) წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (ლოტი1).

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგბმულზე: www.eauction.ge