გიორგი მარუქაშვილი

 

დაბადების თარიღი: 1982 წლის 23 აპრილი

 

სამუშაო გამოცდილება:

2020 წლის მაისი სს „საქართველოს რკინიგზა“ ინფრასტრუქტურის ფილიალის დირექტორი;
2019 ნოემბერი – 2020 წლის აპრილი  სს „საქართველოს რკინიგზა“ ინფრასტრუქტურის ფილიალის დირექტორის

მოადგილე საექსპლოატაციო-სამშენებლო მიმართულებით.

 • საექსპლოატაციო-სამშენებლო სამუშაოების დაგეგმვის და შესრულების უზრუნველყოფა;
 • საექსპლოატაციო-სამშენებლო სამუშაოების დაგეგმვის და შესრულების ეფექტიანობის ანალიზი;
 • დაქვემდებარებული სტრუქტურული ქვედანაყოფების ზედამხედველობა და კოორდინაცია;
 • ფილიალის განვითარების და ეფექტურობის კონცეფციის შემუშავება;
 • ფილიალის ბიუჯეტის შემუშავება საექსპლოატაციო-სამშენებლო მიმართულებით და ბიუჯეტის ხარჯვის კონტროლი;

2019 მაისი – 2019 ნოემბერი სს „საქართველოს რკინიგზა“ (ინფრასტრუქტურის ფილიალი)

სალიანდაგო დეპარტამენტის უფროსი.

 • სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • რკინიგზის ლიანდაგის და სალიანდაგო მეურნეობის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • ლიანდაგის კაპიტალური შეკეთებების დაგეგმვა/ხელმძღვანელობა
 • ხელოვნური ნაგებობების (ხიდები, გვირაბები, სხვა) კაპიტალური შეკეთებების დაგეგმვა/ხელმძღვანელობა;
 • სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე მატარებელთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი მიმოსვლის უზრუნველყოფა;

2017 – 2019 შპს „მტკვარი ჰესი“ (დადგმული სიმძლავრე  – 53.6 MW) ტექნიკური მენეჯერი.

 • სადგურისა და სადაწნეო გვირაბის მშენებლობის ორგანიზება და ზედამხედველობა;
 • მშენებლობის პროცესში საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობის სწორად წარმართვის უზრუნველყოფა;
 • სახელმწიფო ზედამხედველობის, სამშენებლო კონტროლის და სხვა მაკონტროლებელი ორგანოების წარმომადგენლობის კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება;
 • გვირაბმთხრელი მანქანის (TBM) ოპერირება და ლოგისტიკა;
 • მსხვილ კონტრაქტორებთან (УкрГидроПроект, საქენერგორემონტი, ფერი, VOITH) ურთიერთობა და შესრულებული სამუშაოების ზედამხედველობა;
 • სამშენებლო მოედნის ზედამხედველობა;
 • მსხვილი სპეც-ტექნიკის ავტოფარეხის ზედამხედველობა;
 • 220 კვ ელექტრო-გადამცემი ხაზის მშენებლობის კოორდინირება;
 • 220 კვ ქვესადგურის და მისი მართვის სისტემების მშენებლობის კორდინირება;

2015 – 2017 შპს „მტკვარი ჰესი“  ადმინისტრაციის უფროსი.

 • მატერიალური აქტივების მოვლა-პატრონობა;
 • შესყიდვების პროცესის ორგანიზება და კურირება;
 • სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინაცია სანებართვო, სალიცენზიო, სამშენებლო საკითხებზე;
 • ლოგისტიკური პროცესების დაგეგმვა და მონიტორინგი;

2014 – 2015 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ თბოელექტროსადგურის (installed          capacity – 260 MW) ელექტრო საამქროს უფროსი.

 • თბოელექტროსადგურზე არსებული ელექტო-მოწყობილობების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • თბოელექტროსადგურის ენერგო-ბლოკების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 • ელექტრული მოწყობილობების სარემონტო-საექსპლოატაციო სამუშაოების დაგეგმვა და წარმოების ზედამხედველობა;

2010 – 2014 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ ელექტრო საამქროს ცვლის უფროსი.

 • თბოელექტროსადგურის ელექტრო ნაწილის უწყვეტ და გამართულ მუშაობაზე პასუხისმგებლობა;
 • ცვლაში მოსალოდნელი რისკების შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა;
 • ცვლაში დაქვემდებარებულთა სამუშაო რეჟიმისა და შესასრულებელი ფუნქციების განსაზღვრა, შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი და მიღება.
 • ურთიერთობა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ცენტრალურ სადისპეტჩეროსთან.

2008 – 2010 სს „თბილსრესი“ ელექტრო საამქროს ცვლის უფროსი.

 • თბოელექტროსადგურის ელექტრო ნაწილის უწყვეტ და გამართულ მუშაობაზე პასუხისმგებლობა;
 • ცვლაში მოსალოდნელი რისკების შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა;
 • ცვლაში დაქვემდებარებულთა სამუშაო რეჟიმისა და შესასრულებელი ფუნქციების განსაზღვრა, შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი და მიღება.
 • ურთიერთობა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ცენტრალურ სადისპეტჩეროსთან.

2005-2008 სს “თბილსრესი”  ელექტრო საამქროს უფროსი მორიგე ელექტრო მონტიორი.

 • თბოელექტროსადგურის ელექტრო ნაწილის უწყვეტ და გამართულ მუშაობაზე პასუხისმგებლობა;

განათლება:

1999 – 2003 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკის ფაკულტეტი ბაკალავრის ხარისხი.

ტრენინგი

2005-2018 ყოველწლიურად ელექტრო-მოწყობილობების მოხმარება და ექსპლოატაცია, სერტიფიკატ(ებ)ი

2015 ნოემბერი –  SIEMENS Training Generation

2016 მარტი – SKODA – Steam Turbines

2017 სექტემბერი – ISO Standard Safety Training

ენები:

ინგლისური, რუსული.

კომპიუტერული უნარები:

Microsoft Office XP/2003, Outlook Express; Autocad, Archicad.
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი