ფინანსური ანგარიშგებები

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები IFRS-ის შესაბამისად

წელი Q1 Q2 Q3 FY
20192018
20172016201520142013201220112010


2009
2008
2007
2006
2005
2004